02343 881226
323 Bùi Thị Xuân
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế
0763565999