Home / Quan hệ cổ đông / NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ

NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2016;

– Căn cứ Biên bản họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản ngày 14/12/2017 của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

Download File : nghi_quyet_ykcd

NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ
Rate this post

About quantrihsq

Check Also

Khai thác Mỏ đá Granite đen Phú Lộc

Khai thác Mỏ đá Granite đen Phú LộcRate this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.