Home / Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2016; …

Read More »

Thông báo chốt Danh sách cổ đông 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ …

Read More »

Thông báo Thay đổi Thành viên HĐQT

– Ông Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, kể từ ngày 05/11/2012. – Bầu Ông Nguyễn Đức Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai …

Read More »