NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Luật Chứng khoán số70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Điều  lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;

– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 122B/BBKP ngày 16 tháng 9 năm 2020;

Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 1) Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế theo hình thức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội Đồng cổ đông với các nội dung chính như sau.

Tải file : NQ 122C

NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Rate this post

SẢN PHẨM